-

مشاوره و تحلیل آماری پایان نامه های دانشگاهی تهران

Mark as spam misclassified duplicated expired offensive

خدمات دانشجویی Published date: آذر ۲۹, ۱۳۹۵
  • کشور: Iran
  • استان: تهران
  • شهر: تهران
  • منطقه شهری: تهران
  • آدرس: تهران

دوین فصل سوم و چهارم و پنجم پایان نامه های دانشگاهی ( روش تحقیق ، جامعه آماری ، روش های نمونه گیری ، روش های جمع آوری اطلاعات ، نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات ، محاسبه روایی و پایایی پرسشنامه های طراحی شده، تجزیه و تحلیل آماری و نتیجه گیری و پیشنهادات )
انجام آمار توصیفی فصل چهارم پایان نامه ها به طور کامل به همراه نمودارهای رسم شده در نرم افزار اکسل.
· رسم جدول فراوانی
· درصد فراوانی
· درصد فراوانی تجمعی
· محاسبه میانگین ، انحراف معیار ، واریانس ، میانه ، نما، چولگی ، کشیدگی و ... 
· رسم نمودار های توصیفی.
انجام آمار استنباطی فصل چهارم پایان نامه ها به طور کامل با استفاده از آزمون های زیر:
· آزمون های مقایسه میانگین (تی زوجی –تی تک نمونه ای –تی مستقل )
· تحلیل واریانس یکطرفه، دوطرفه ، سه طرفه
· تحلیل کواریانس
تحیلیل مانوا 
· آزمون کالموگروف –اسمیرنوف
· آزمون های همبستگی ( پیرسون ، اسپیرمن ،کندال و تاو)
· آزمون کروسکال –والیس
· آزمون یو من ویتنی
· آزمون فریدمن
· آزمون علامت
· آزمون های تبعی ( دانکن و LSD)
· تحلیل عاملی اکتشافی با نرم افزار SPSS
· تحلیل عاملی تائیدی (مرتبه اول و مرتبه دوم ) با نرم افزارهای LISRELو AMOS
· تحلیل مسیر با نرم افزارهایLISRELوAMOSو PLS
طراحی مدل های اندازه گیری و ساختاری با نرم افزار های آموس و لیزرل و پی ال اس و ...


شماره تماس: 09194042317

تماس با فروشنده

اطلاعات مفید

  • جلوگیری از کلاهبرداری از طریق عمل به صورت محلی و یا پرداخت با پی‌پال
  • هرگز با وسترن یونیون، مانیگرم یا هر روش پرداخت ناشناس پرداخت نکنید
  • از خارج کشور نه خرید کنید و نه بفرشید. از خارج از کشور خود هیچ چک نقدی را قبول نکنید
  • این وب‌سایت در هیچ معامله‌ای درگیر نیست و هیچ پرداخت، ارسال، تضمین معامله، خدمات سپرده و یا حفاظت خریداری و یا گواهی فروشنده را مدیریت نمی‌کند

-----------

 

web counter

 

Flag Counter

This page has been viewed 16 times